Przejdź do treści

Społeczne Przedszkole w Dąbrowie Górniczej powstało w 2011 roku pod patronatem Społecznego Towarzystwa Szkolnego (organu prowadzącego), z inicjatywy Rodziców uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkolnego, Dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej. Na początku swej działalności zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo- wychowawcze prowadzone były w sposób tradycyjny z elementami dydaktyki Marii Montessori (warsztaty prowadzone z wykorzystaniem elementów metody montessoriańskiej). Przedszkole wyróżniało się rodzinną i przyjazną atmosferą, wysokim stopniem bezpieczeństwa.

W 2017 roku przedszkole otrzymało patronat Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi i zostało przekształcone w przedszkole montessoriańskie.

 

Przedszkole Społecznego Towarzystwa Szkolnego posiada patronat Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi. Jesteśmy jedyną certyfikowaną placówką w Zagłębiu.

,, Pomóż mi samemu to zrobić ”

Idea „nowego wychowania” i współczesnej pedagogiki alternatywnej.

Montessoriańskie wychowanie to wychowanie dla życia 

 • szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, jego rozwoju  fizycznego, umysłowego , duchowego, emocjonalnego
 • wspieranie indywidualnego i moralno – społecznego rozwoju, w rozsądnie realizowanej wolności, z miłością i w duchu pokoju
 •  rozwijanie zainteresowań , wokół których zbudowany jest system oddziaływań wychowawczych.
 • poznawanie rzeczywistości  i samego siebie, poprzez naturalne zainteresowanie rzeczami i zjawiskami.

Proces nauczania: absorbująca psychika, okresy szczególnej wrażliwości, polaryzacja uwagi.

 • absorbująca psychika – powiązana jest z intelektualnymi predyspozycjami Dziecka, które pozwalają „zapisywać” w podświadomości wszystkie informacje docierające z otoczenia;
 • okresy szczególnej wrażliwości – okresy, kiedy Dziecko uczy się łatwiej i szybciej opanowuje określone czynności. Mają charakter przejściowy. Należy wychwycić ten optymalny czas w życiu dziecka, wtedy uczenie się i wychowanie w określonej dziedzinie przynosi najlepsze efekty;
 • polaryzacja uwagi – wnikliwe, długotrwałe zainteresowanie jednym przedmiotem lub jedną czynnością. Dziecko pracuje uważnie, w sposób zdyscyplinowany, przeżywa radość i czerpie satysfakcję z własnych działań.
 

Sposoby uczenia:

 • indywidualny tok rozwoju każdego dziecka:indywidualna opieka nauczyciela; dziecko pracuje we własnym dla siebie tempie i zgodnie z własnymi możliwościami, podejmuje zadania, do których jest już gotowe. Wspomaga w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka;
 • uczenie się przez działanie:zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w przemyślanym środowisku pedagogicznym, dzięki własnej aktywności, przy pomocy nauczyciela;
 • reguły społeczne: nauka przestrzegania reguł społecznych wśród dzieci zróżnicowanych wiekowo – trzy roczniki; sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności;
 • lekcje ciszy –współpraca w czasie cichych zajęć indywidualnych i/lub grupowych;
 • samodzielność:swoboda wyboru rodzaju, miejsca, czasu i form pracy (indywidualna lub z kolegą/koleżanką) przy zachowaniu reguł społecznych; rozwój indywidualnych zdolności i nauka realnej oceny swoich umiejętności;
 • koncentracja:ćwiczenia polegające na dokładności i wytrwałości   przy wykonywaniu konkretnych zadań;
 • porządek:kształcenie umiejętności przestrzegania zasad porządku  w otoczeniu, w trakcie własnego działania;
 • obserwacja: nauczyciel z uwagą obserwuje postępy dziecka, ale także napotkanie w czasie działań trudności; jest jego przewodnikiem.

Koncepcja pedagogiczna M. Montessori

 • samodzielność w zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności  przy wsparciu nauczyciela;
 • zadaniowość;
 • samodyscyplina – dyscyplina wewnętrzna;
 • pracowitość – samoświadoma praca;
 • aktywność – przygotowywanie do przyszłego życia w społeczeństwie;
 • odpowiedzialność za siebie, innych, świat natury i kultury, cały Wszechświat;
 • umiłowanie pokoju na świecie;
 • miłość do ludzi, świata przyrody i kultury;
 • wysoki poziom rozwoju społeczno – moralnego;
 • praktyczne ćwiczenia dnia codziennego;
 • budowanie pojęć poprzez kształcenie zmysłów;
 • współpraca i współdziałanie – umiejętność społecznego działania; kształcenie zachowań zgodnych z oczekiwaniami  społecznymi, zasadami moralności
 • wspieranie naturalnego i spontanicznego rozwojowi dzieci.
 • przedmiotu pracy – swobodny wybór materiału;
 • miejsca wykonania – przy stolikach lub na dywanie;
 • czasu potrzebnego do realizacji zadania;
 • formy pracy – indywidualna lub z koleżanką/kolegą, z nauczycielem;
 • praca w grupie – lekcja rozwojowa wymieszana wiekowo grupa (3 roczniki).
 

Przygotowane otoczenia

Przygotowane Otoczenie – to wyposażenie placówki w meble i pomoce rozwojowe Montessori oraz inne pomoce/przedmioty, które wspierają naturalny rozwój dziecka. 

 • meble i pomoce rozwojowe Montessori oraz inne pomoce/przedmioty wspierają naturalny rozwój dziecka i kształtują niezbędne umiejętności;
 • miejsce swobodnej  pracy z wybranymi przez siebie materiałami pod przewodnictwem i opieką Nauczyciela;
 • rośliny, o które dzieci same się troszczą, to  kształtowanie aktywnej postawy wobec przyrody;
 • przygotowane otoczenie: estetyka, porządek, prostota i dostępność;
 • praca zgodnie z własnym tempem, wybranymi przez siebie materiałami, dążenie do własnego rozwoju;
332095745_716084370160288_4431467840597199230_n
330626149_887667192440085_3314663906860416592_n
328978600_1639944826457367_3634112459261538441_n

 Materiał Montessori to klucze do poznania świata,  ma charakter rozwojowy. Odpowiada cyklom rozwoju i wrażliwości Dziecka, wyzwala samodzielność, zmienia się wraz z wiekiem. Zachęca i aktywizują do swobodnego działania i eksperymentowania. Wszystkie przedmioty są tylko w jednym egzemplarzu, dzięki temu uczą cierpliwości, czekania, szacunku dla pracy innych. Uwzględnienia zasady stopniowania trudności, jest dostosowany do potrzeb rozwojowych Dziecka, umożliwia samodzielną kontrolę błędów, odznacza się logiczną spójnością. 

 • ćwiczenia praktycznego życia – samoobsługa, normy społeczne, środowisko;
 • rozwijanie zdolności sensorycznych – budowanie pojęć (poznanie zmysłowe, aktywność umysłowa);
 • edukacja matematyczna;
 • edukacja językowa;
 • edukacja kosmiczna;
 • edukacja artystyczna – rozwój umiejętności plastycznych, muzycznych, manualnych;
 • wychowanie religijne. 

 

Nauczyciel: pomaga,  ale nie wyręcza, ogarnia jak ogień, lecz nie spala.

Nauczyciel: pomocnik, doradca, obserwator, odpowiedzialny za wszechstronny rozwój Dziecka, ma szeroką wiedzę z zakresu nauk o człowieku:

 • obserwuje Dziecko i jego działania; 
 • odpowiada za bezpieczeństwo, porządek i spokój Dziecka;
 •  w razie potrzeby pomaga lub zachęca Dziecko do działania, wzmacnia Jego poczucie pewności siebie i wewnętrznej dyscypliny;
 • zapewnienia Dziecku optymalne warunki rozwoju; 
 • wybiera dla konkretnego Dziecka najodpowiedniejszy materiał rozwojowy, wskazuje właściwy sposób posługiwania się nim, umiejętnie wycofuje się i pozostawiania Dziecku swobodę wyboru zakresu aktywności oraz rytmu i tempa pracy, nie ocenia.
 
 • samodzielność myślenia i działania;
 • umiejętność planowania pracy;

 • odpowiedzialność  za podejmowanie zadania;

 • pogłębiona wiedza z rożnych dziedzin nauki;

 • umiejętność poszukiwania wiedzy;

 • współpraca i współdziałanie;

 • postawy prospołeczne i pokojowe.

 W naszej placówce realizujemy program wychowania i edukacji, oparty na pedagogice dr Marii Montessori, zbudowany  na podstawie programowej MEN. W przedszkolu funkcjonuje jeden zespół, do którego uczęszczają dzieci zróżnicowane wiekowo od 2,5 do 7 lat. Przedszkole ma charakter integracyjny.

W obrębie tego zespołu Wychowankowie podzieleni są na trzy grupy: Montessorki 1 (2,5 – 4 lat), Montessorki 2 (5 – latki) i Zerówka (6 – 7 lat). Zróżnicowany wiekowo zespół sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń oraz kształtowaniu właściwych postaw społecznych. Daje dzieciom szanse rozwijania umiejętności, według ich własnego tempa, a nie zgodnie z narzuconym przez grupę rówieśników. Pozwala również na to, aby dzieci młodsze obserwowały dzieci starsze i mogły się od nich uczyć poprzez naśladowanie, natomiast dzieci starsze, pomagając młodszym, ćwiczą to, czego się już nauczyły, wzmacniają wiarę we własne siły.

Naszym Wychowankom zapewniamy:

 1. wychowanie i nauczanie w małych grupach, w atmosferze wzajemnego poszanowania, prowadzone przez wykwalifikowaną Kadrę Pedagogiczną;
 2. życzliwą i serdeczną atmosferę, sprzyjającą rozbudzaniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem;
 3. tworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie dojrzałości szkolnej poprzez codzienne zajęcia ogólnorozwojowe, realizujące program przedszkolny zatwierdzony przez ministerstwo;
 4.  zajęcia w języku angielskim w formie i treści dostosowanej do wieku Dzieci;
 5.  codzienną, samodzielną pracę, opartą na koncepcji Marii Montessori, pod kierunkiem Nauczyciela;
 6. wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego Dziecka;
 7. kształtowanie postaw społecznych i ekologicznych;
 8. nowoczesne pomoce rozwojowe, które są kluczami do świata; :
 9.  bezpieczeństwo w specjalnie przygotowanych salach przedszkolnych;
 10. pobyt Wychowanka w placówce od 7.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych oraz wcześniej ustalonych z Rodzicami wolnych dni od pracy
 11. pełne wyżywienie przygotowywane przez firmę cateringową, zapewniające zbilansowaną dietę, z uwzględnieniem indywidualnej diety dziecka.
 • W ramach kompleksowo udzielanej opieki psychologiczno – pedagogicznej zapewniamy:
 • Zajęcia indywidualne lub grupowe z Psychologami, Terapeutami, w formie i treści zgodnej z zaleceniami, zawartymi w orzeczeniach, opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,  wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne:
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastyka SI
 • zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne
 • indywidualne/grupowe zajęcia z Logopedą, wynikające z potrzeb wewnętrznej diagnozy;
 • grupowe zajęcia Psychodukacja Przedszkolaka
 • Mysia w Europie – ogólnopolski projekt edukacyjny
 • ABC kodowania dla najmłodszych
 • Dzień pustej klasy – międzynarodowe święto edukacji w naturze

Zajęcia dodatkowe:

 • warsztaty artystyczne;
 • Wędrówka przez słówka 
 • Przez Polskę na ludowo
 • Warsztaty Psychoedukacyjne
 • gimnastyka korekcyjna
 • chwila z książką

1.Kontakt ze sztuką jako forma pobudzania wyobraźni i odkrywania własnej wrażliwości poprzez: 

 • prelekcje/warsztaty tematyczne 
 • spotkania z muzyką 
 

2.Wszechstronny rozwój fizyczny poprzez:

 • zajęcia rekreacyjno – sportowe na terenie przedszkola, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 

3. Atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego:

 • konkursy
 • uroczystości i imprezy okolicznościowe
 • cykliczne zajęcia edukacyjne
 • udział w konkursach i uroczystościach organizowanych przez szkołę społeczną
 • prowadzenie działań o charakterze charytatywnym we współpracy ze szkołą społeczną

W codziennej pracy z wychowankami stosujemy indywidualizację ukierunkowaną na Dziecko, jego potrzeby, możliwości i wszechstronny, indywidualny rozwój: fizyczny, duchowy, kulturowy i społeczny.

 1. rozwijamy indywidualne cechy osobowości, kształtujemy charaktery;
 2. uczymy różnych sposobów i metod zdobywania wiedzy oraz współdziałania;
 3. rozwijamy indywidualne zainteresowania i talenty;
 4. stwarzamy warunki do twórczego rozwijania, wyrównywania, kompensowania umiejętności;
 5. zwracamy uwagę na samodzielność i samodyscyplinę;
 6. uczymy wytrwałości, wiary we własne siły, szacunku do siebie i innych;
 7. pozwalamy dzieciom wybierać rodzaj i formę pracy, miejsce i czas wykonania zadania przy zachowaniu reguł społecznych;
 8. pozwalamy dzieciom pracować według ich własnego tempa i możliwości, podejmować zadania, do których są gotowe;
 9. uczymy przez działanie, promujemy własną aktywności dzieci przy współpracy z nauczycielem;

Dzieci zróżnicowane wiekowo – trzy roczniki w jednej grupie – nabywają umiejętności społecznych, pomagają sobie, sprzyja to również wymianie wzajemnych zdolności.

Rodzice na co dzień wspierają działalność przedszkola:

 1. pomagają przy organizacji wszystkich uroczystości przedszkolnych lub integracyjnych ze szkołą podstawową;
 2. aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym przedszkola;
 3. wspierają konkursy organizowane przez placówkę;
 4. włączają się w akcje charytatywne 
 5. aktywnie promują przedszkole w środowisku lokalnym;
 6.  dzielą się swoimi opiniami o pracy przedszkola, co pomaga modyfikować działania w cel podnoszenia jakości edukacyjnej i wychowawczej.

Nasza kadra pedagogiczna to ludzie z pasją, doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Mamy uprawnienia do prowadzenia przedszkolnych grup Montessori. Cechuje Nas wrażliwość na wielkie problemy małych Dzieci, zaangażowanie oraz radość z każdego, nawet najmniejszego sukcesu naszego Wychowanka.

Do naszego przedszkola rekrutacja trwa cały rok.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.
Warunkiem zapisania są wolne miejsca w poszczególnych w poszczególnych grupach: Montessorki 1, Montessorki 2 i Zerówka.
Rodzice zainteresowani zapisaniem Dziecka do przedszkola, proszeni są o wcześniejszy mailowy lub telefoniczny kontakt z Dyrekcją przedszkola, w celu umówienia spotkania.

Schemat Rekrutacji

Telefoniczne lub mailowe umówienie spotkania z Dyrekcją przedszkola, w celu omówienia zasad funkcjonowania placówki, oferty edukacyjnej, potrzeb kształcenia, zaprezentowania placówki i jej bazy dydaktycznej, oczekiwań Dyrekcji i Rodziców, wymaganych dokumentów;

Zajęcia adaptacyjne dla Kandydata do przedszkola– termin i czas pobytu w placówce ustalony z Rodzicami, w zależności od wieku Dziecka i jego możliwości psychospołecznych.
Przekazanie wniosków przez Nauczycieli z obserwacji Dziecka podczas zajęć adaptacyjnych. Spotkanie Rodziców z Dyrekcją w celu podpisania umowy o świadczenie nauki lub przekazanie informacji o braku możliwości przyjęcia do placówki

Wymagane dokumenty przy przyjęciu

 1. kwestionariusz kandydata przedszkola  prowadzonego przez Społeczne Towarzystwo Szkolne
 2. odpis aktu urodzenia ( tylko do wglądu)
 3. inne dokumenty, mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Dziecka