Przejdź do treści

Nasza szkoła jest przyjazna Uczniowi, zapewnia dobrą i rzetelną edukację, kształtuje i wychowuje tolerancyjnego człowieka, wpaja szacunek do otaczających ludzi i środowiska naturalnego. Jesteśmy szkołą bez dzwonków – codzienność odmierzają zegary na ścianach szkolnych korytarzy oraz w salach lekcyjnych. Organizujemy zajęcia adaptacyjne i otwarte dla Kandydatów do naszej placówki. Każdemu Uczniowi zapewniamy zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Szkoła ma charakter integracyjny.

 “QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS ” – “ CZEGOKOLWIEK SIĘ UCZYSZ, UCZYSZ SIĘ DLA SIEBIE”

 • dążymy, aby każdy Uczeń był dobrze wykształcony, zdobył użyteczne w życiu umiejętności, aby był uczciwy, rzetelny, tolerancyjny, prawdomówny i wrażliwy na dobro
 • promujemy humanistyczny system wartości: poszanowanie odrębności, akceptację, tolerancję i pomoc
 • zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
 • podmiotowo traktujemy Ucznia i pomagamy mu kształtować własną osobowość
 • kreujemy i wychowujemy mądrego i dobrego obywatela oraz Europejczyka
 • propagujemy współpracę między: Uczniami, Nauczycielami, Pracownikami, Rodzicami, z zachowaniem przyjętych norm
 • twierdzimy, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie
 • przyjmujemy zasadę, że Nauczyciel w zakresie wychowania pełni funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do Rodziców
 • inspirujemy Nauczycieli i Uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju
 • aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym
 • uważamy, że jesteśmy “uczącą się” Wspólnotą

Naszym Uczniom zapewniamy:

 • wychowanie i nauczanie w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, zapewniającą wysoki poziom nauczania
 • realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasa I – III, w oparciu o metodę Marii Montessori
 • rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych po klasie ósmej
 • zindywidualizowane nauczanie w oddziałach klasowych do 16 osób
 • zwiększony tygodniowy wymiar godzin edukacji polonistycznej/języka polskiego, edukacji językowej/języka angielskiego, edukacji matematycznej/matematyki
 • intensywną naukę języków obcych w małych grupach – język angielski, język niemiecki
 • nowoczesną bazę różnorodnych pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych, materiał rozwojowy do zajęć prowadzonych metodą Marii Montessori
 • kompleksową opiekę psychologiczno – pedagogiczną w ramach zdiagnozowanych potrzeb
 • opiekę szkolnej świetlicy przed zajęciami edukacyjnymi oraz po ich zakończeniu
 • możliwość korzystania z ciepłego posiłku

W ramach kompleksowo udzielanej opieki psychologiczno – pedagogicznej, w zależności od indywidualnych potrzeb Ucznia, zapewniamy:

 1. zajęcia indywidualne lub grupowe z Psychologami, Pedagogiem specjalnym oraz Terapeutami, w formie i treści zgodnej z zaleceniami, zawartymi w orzeczeniach, opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznych:
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastyka SI
 • terapia biofeedback
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • terapia ręki
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne
 1. indywidualne lub grupowe zajęcia z Psychologami, Pedagogiem specjalnym, Logopedą, wynikające z potrzeb wewnątrzszkolnej diagnozy
 2. grupowe zajęcia dla każdej klasy w ramach Warsztatów Psychoedukacyjnych
 3. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

 

 • PofilozofujMY razem – ogólnopolska innowacja pedagogiczna
 • Chcę i potrafię
 • Mysia w Europie – ogólnopolski projekt edukacyjny
 • Czytamy z klasą lekturki spod chmurki – międzynarodowy projekt edukacyjny, wspierający rozwój czytelnictwa (czwarta edycja)
 • Szpiedzy wiedzy na węgierskim tropie
 • MegaMisja – ogólnopolskim programem edukacji cyfrowej
 • Uczymy dzieci programować – Akademia program edukacyjny
 •  Tydzień Uczniowskiej SuperMocy –  Zostań Królem/Królową swojego czasu
 • Szkoła Pamięta
 • Bohaterowie Załogi FAST – międzynarodowy projekt profilaktyki zdrowotnej
 • Psia lekcja
 • Dzień pustej klasy – międzynarodowe święto edukacji w naturze 
325314903_477914934318550_6609293465982086083_n
325169058_712824093526778_2143516594211865377_n
329536509_917405975945130_7017611653217969752_n
329392511_3326044594304237_5561971291815687263_n
329515212_1407095336791015_171408173370134728_n
 1. zajęcia rozwijające w klasach I – III, realizowane w ramach Porannego Kręgu:
 • warsztaty czytelnicze – Czytamy z klasą lekturki spod chmurki
 • warsztaty montessoriańskie
 • warsztaty artystyczne
 • warsztaty programowania
 • Warsztaty Psychoedukcyjne
 1. zajęcia rozwijającew klasach IV – VIII:
  • Warsztaty Psychoedukcyjne
  • kółko informatyczne
  • kółko fizyczne
  • warsztaty językowe – Storytelling
  • kółko z języka angielskiego

  Język hiszpański – zajęcia dodatkowo płatne

328907593_490449113304473_1822621966684086323_n
328854452_1757228314678319_7158512103222272590_n
328850949_1116813019014142_4737062534637942206_n
  1. Kontakt ze sztuką jako forma pobudzania wyobraźni i odkrywania własnej wrażliwości poprzez:
  • spektakle teatralne, seanse filmowe
  • odwiedzanie wystaw i muzeów
  • prelekcje/warsztaty tematyczne

   

  1. Wszechstronny rozwój fizyczny poprzez:
  • różne formy zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego
  • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
  • zachęcanie do czynnego uprawiana sportu

   

  1. Atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego:
  • szkolne, międzyszkolne, ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy wiedzowe i artystyczne
  • wyjścia i warsztaty przedmiotowe, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, Zielone Szkoły
  • uroczystości i imprezy klasowe oraz ogólnoszkolne
  • dni inne niż wszystkie
  • działania w ramach wolontariatu

Do naszej szkoły rekrutacja trwa cały rok.
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.
Warunkiem zapisania są wolne miejsca w poszczególnych oddziałach klasowych.
Rodzice zainteresowani zapisaniem Dziecka do szkoły, proszeni są o wcześniejszy mailowy lub telefoniczny kontakt z Dyrekcją szkoły, w celu umówienia spotkania.

Schemat Rekrutacji

Telefoniczne lub mailowe umówienie spotkania z Dyrekcją szkoły, w celu omówienia zasad funkcjonowania placówki, oferty edukacyjnej, potrzeb kształcenia, zaprezentowania placówki i jej bazy dydaktycznej, oczekiwań Dyrekcji i Rodziców, wymaganych dokumentów;

Zajęcia adaptacyjne dla Kandydata do szkoły – termin i czas pobytu w placówce ustalony z Rodzicami, w zależności od wieku Dziecka i jego możliwości psychospołecznych.
Przekazanie wniosków przez Nauczycieli z obserwacji Dziecka podczas zajęć adaptacyjnych. Spotkanie Rodziców z Dyrekcją szkoły w celu podpisania umowy o świadczenie nauki lub przekazanie informacji o braku możliwości przyjęcia do placówki

 1. Wymagane dokumenty przy przyjęciu do klasy pierwszej:
 • zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
 • odpis aktu urodzenia ( tylko do wglądu)
 • wypełniony kwestionariusz kandydata do szkoły prowadzonej przez Społeczne Towarzystwo Szkolne
 • inne dokumenty, mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Dziecka

 

 1. Wymagane dokumenty przy przyjęciu do pozostałych klas:
 • świadectwo ukończenia danej klasy w roku szkolnym, poprzedzającym przyjęcie do szkoły
 • odpis aktu urodzenia ( tylko do wglądu)
 • wypełniony kwestionariusz kandydata do szkoły prowadzonej przez Społeczne Towarzystwo Szkolne
 • inne dokumenty, mające znaczący wpływ na funkcjonowanie dziecka.